ABS el duşy

Esasy düşündiriş:

1.Model belgisi:LT3366
2. Giriş:
Gowy teswirler bilen ýokary hilli ABS duş kellesi, inqruý-a hoş geldiňiz.
Bu ABS el duşy, şlang, saklaýjy we daşlar bilen bir hatarda duşlar toplumyny hem berip bileris.Baş duşda reňkli daş ýaly täze dizaýnymyz bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

● Specialörite monjuklar: Duş kellesindäki monjuklar goşa süzgüç ulgamyny emele getirip biler, bu bolsa deriňizi we saçyňyzy has ýumşak we ýumşak etmek üçin suwy has arassa, ýumşadyp we arassalap biler.
● pressureokary basyş we suw tygşytlamak: Mikro burun tehnologiýasy rozetkalary has kiçi we dykyz edýär, suw akymynyň tizligini ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen 200% suw basyşyny ýokarlandyrýar we suw akymyny durnuklaşdyrýar.Adaty duşdan 30% -e çenli suw tygşytlamak.Pes suw basyşy RV-e ulanyň.
● Üç sany pürküji sazlamasy: rainagyş, Jetting, Massaage, üç duş rejesi ulular, çagalar we öý haýwanlary üçin suwa düşmek üçin amatly, size we maşgalalaryňyza hammamda aýratyn duş tejribesini getiriň.Mundan başga-da, güýçli uçýan suw hem hemme ýerde arassalanmaga kömek edip biler.
Install Gurmak aňsat: Umumy ululykdaky G1 / 2 '' islendik ölçegli duş goluna laýyk gelýär.Suw geçiriji we gurallar gerek däl, duş kellesini lampoçkadaky nurbat ýaly aňsat we erkin gurmaga mümkinçilik berýär.
● Gaty we çydamly dizaýn: Gaty gurluş, syzma ýok.Aç-açan ýokary dykyzlykly süzgüçiň dizaýny we perspektiwany arassalamak üçin sökmek aňsat.

6
7
8
9
10

Önümiň parametri

Haryt ady ABS duş kellesi Model belgisi LT3366
Material ABS Faceüzü Jaýlanan
Arassa agram 231g Gaplamak Bubble sumka
Ölçegi 24 * 8CM Gaplamak mukdary 100 HK / Karton

Aýratynlyk

Kran suwuňyzdaky hapalar köplenç deriňizi guradar we ýag bezleriňizdäki deňagramsyzlyga sebäp bolar.Mineral monjuklaryň arassalaýjy täsiri bilen, duş kellämiz deňagramlylygy dikeltmäge kömek eder.Saglyk üçin peýdaly deriler has ýumşak, ýagyň bölünip çykmagyny azaldyp, öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygyny ýokarlandyryp biler.
● 3 GÖRNÜŞ FUNKSIYASY: Rainagyş, Jetting, Massaage, üç duş rejesi hammamyňyzda iň gowy duş tejribesini getirýär we sizi we maşgalaňyzy öýde tebigy SPA-dan lezzet alýar!
● 200% HIGHokary basyş: Mikro burun tehnologiýasy rozetka deşiklerini has kiçi we dykyz edýär, suw akymynyň tizligini ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen 200% suw basyşyny ýokarlandyrýar.
● 30% suw tygşytlamak: Mikro burun tehnologiýasy, suw akymyny durnuklaşdyryp, rozetka deşiklerini has kiçi we dykyz edýär.1.46 GPM, adaty duş kellesinden 30% -e çenli suw tygşytlaýar.

Arza

Öý, ofis, mekdep, myhmanhana we ş.m.

1
2
3

Beýleki modeller we ululyk

bwqdqw
vdqwd

Gaplamak we ibermek

Her birlik üçin
Içki gutynyň ululygy: 8.5 * 8.5 * 25 sm
Arassa agramy: 245 gr
Jemi agramy: 286 gr
Gaplamak: Reňk gutusy gaplanan
FOB porty: Ningbo, Şanhaý,

Eksport üçin karton
Kartonyň ölçegi: 44 * 39 * 52 sm
Eksport kartonyna birlik: 100 sany
Jemi agramy: 26 kg
Göwrümi: 0.089 m³
Gurşun wagty: 7-30 gün

Töleg we eltip bermek

Töleg usuly: Bank TT, T / T.
Eltip bermek jikme-jiklikleri: buýrugy tassyklandan soň 30-50 günüň içinde

Esasy eksport bazarlary

Günorta Aziýa / Aziýa
Awstraliýa
Günbatar / Gündogar Europeewropa
Günorta Afrika / Afrika
Demirgazyk / Günorta Amerika

Esasy bäsdeşlik artykmaçlygy

13 ýyl bäri aşhana we hammam önümleri bilen meşgullanýarys we dünýäniň 106-dan gowrak ýurdy bilen hyzmatdaşlyk edýäris.
Baý eksport tejribämiz we durnukly transport usullarymyz bar.
Her bir müşderi hormatly myhman hökmünde kabul ediler.
Isleýşiňiz ýaly takyk reňk gutusyny dizaýn etmek üçin hünärmen surat dizaýnerlerimiz bar.
Bu pudakdaky 9 zawod bilen köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýäris.
Zawodymyz CE, RoHS şahadatnamalaryny aldy.
Kiçijik synag sargytlary kabul edilip bilner, mugt nusga bar
Bahamyz ýerliklidir we her bir müşderi üçin ýokary hilli saklaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: