304 Poslamaýan Polat Şattaf

Esasy düşündiriş:

1.Model belgisi:LT2301
2. Giriş:
Şattaf (Bidet) aýallar üçin pürküji, diňe bir bedeniňizi arassalap bilmeýär we dürli funksiýalar bar.
Köp maksatly pürküjiniň köp funksiýasy bar: Hajathana arassalaýjy, çaga duşy, poly ýuwmak, awtoulag ýuwmak, öý haýwanlary ýuwmak we mata bezegi arassalaýjy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

1
2
3
4

Vannaňyz üçin näme üçin hajathana bidet pürküji gerek?

1. Köp adam saglyga üns berýär we her kimiň şahsy arassaçylygy hammamdan başlaýar.Kiçijik eliňizdäki bidet pürküji bilen sagdyn durmuşyňyzy gowulaşdyryp başlaň.
2. Okuwçylar ortaça bir adamyň ABŞ-da her gün azyndan 57 sahypa hajathana kagyzy ulanýandygyny görkezdiler.Kagyzlar agaçlardan gelýär.Kesilen agaçlary we hajathana kagyzy öndürmek üçin ulanylýan suwlary agzamaly däl.
Bu poslamaýan polatdan ýasalan pürküji, hajathana bideti, musulman duş çaga mata bezi pürküji, şahsy arassaçylyk, arassalamak, ýuwmak, hajathana spreýi, maýyplara ideg we ş.m.Bu hajathana el duşy, bar bolan tualetiňizi arassaçylyk şertlerine öwürmegiň ýönekeý we arzan usulydyr.
Bidet pürküji toplumy ýokary poslamaýan polatdan, üstünde sim çyzmak prosesi, gowy okislenme garşylygy bilen öndürilýär.poslama garşy, partlama garşy, syzdyryjy we çyzmaga çydamly ajaýyp öndürijilik.halka görnüşli suw rozetkalary, içerki basyş dizaýny, sazlanylýan suw basyşy, aýal-gyz arassaçylygy üçin ýumşak spreý, öýi arassalamak üçin reaktiw spreý.aňsat gurnamak, diwara ýa-da hajathana çüýşesine oturdylyp bilner.

Önümiň parametri

Marka ady YWLETO Model belgisi LT2301
Önümiň agramy 765 gr Önümiň ululygy 12.5 * 5.5 * 2 sm
Inner guty agramy 820 gr Inner gutynyň ululygy 22.5 * 18 * 7,5 sm
Carton Agram 17 kg Carton ululygy 47 * 36 * 37,5 sm
Reňk Poslamaýan polat Stil Döwrebap
Multfilmiň mukdary 20 sany Material Poslamaýan polat

Beýleki modeller we ululyk

wawq
dqwq

Assambleýalar

Saýlap boljak ýokary hilli gurnama.Baglanyşyk, 304 poslamaýan polat şlang, esasy we nurbat armaturlary

10
11
12
13

Arza

Öý, ofis, mekdep, myhmanhana we ş.m.

Aýratynlyklary

Iň ýokary poslamaýan polatdan, gaty we çydamly.
Surfaceer ýüzünde ösen sim çyzuw işini, gowy okislenme garşylygy, ajaýyp ussatlygy kabul edýär.
Ajaýyp posdan goraýan, partlama garşy, syzdyryjy we dyrna çydamly öndürijilik.
Düzülip bilinýän suw basyşy, aýal arassaçylygy üçin ýumşak spreý, öýi arassalamak üçin reaktiw spreý.
Gurmagyň iki usuly, diwara ýa-da hajathana çüýşesine gurnalyp bilner, gurmak aňsat, suw geçirijiler gerek däl.
Ergonomiki taýdan süýşmedik tutawaç, ajaýyp ýylylyk izolýasiýasy we ýanmaga garşy täsir, rahat saklamak duýgusy.
Halka görnüşli suw rozetkalary, içerki basyş dizaýny, güýçli suw sepmek.
Aýal arassaçylygy, gül suwlamak, maşyn ýuwmak, haýwanlary ýuwmak we ş.m. üçin ajaýyp.

Armyly maslahatlar

Bu gurnama üçin hajathana çüýşäňiziň suw girişiniň diametri 7/8 bolandygyna göz ýetiriň. Pürküjiniň ömrüni uzaltmak we ulanylmazlygy üçin suw üpjünçiligini pürküjä öçürmegiňizi maslahat berýäris. Islenilmeýän betbagtçylyklar. Eger muny başaryp bilmeýän bolsaňyz, şlangyň we pürküjiniň üstündäki suw basyşy beýle ýokary bolmazlygy üçin pes derejä (el bilen işlemek üçin amatly) T-klapany ulanyp suw üpjünçiligini sazlaň.

Gaplamak we ibermek

Her birlik üçin
Içki gutynyň ululygy: 22.5 * 18 * 7,5 sm
Arassa agramy: 765 gr
Jemi agramy: 820 gr
Gaplamak: Içki gorag köpügi
FOB porty: Ningbo, Şanhaý,

Eksport üçin karton
Kartonyň ölçegi: 47 * 36 * 37,5 sm
Eksport kartonyna birlik: 20 sany
Jemi agramy: 17 kg
Göwrümi: 0.069 m³
Gurşun wagty: 7-30 gün

dqddas

  • Öňki:
  • Indiki: