Habarlar

 • Täze we gaýtadan işlenen plastmassa materiallaryň arasyndaky tapawut

  Täze we gaýtadan işlenen plastmassa materiallaryň arasyndaky tapawut

  Lomaý plastmassa önümleri bolanyňyzda, käbir söwdagärler bazardaky ortaça baha has ýokary bolsa, size gaty özüne çekiji bahany hödürläp bilerler.Sebäbi gaýtadan işlenen materiallardan peýdalanýarlar.Şeýlelik bilen, täze plastmassa materiýalaryň arasyndaky tapawudy gysgaça tanyşdyrmak isleýäris ...
  Koprak oka
 • Halfarym iş, Halfarym gyzykly

  Dogry wagt bölünip berilmegi işçilere iş paýyny we boş wagtlaryny has ýerlikli ýerleşdirmäge kömek edip biler.Leto diňe bir toparyň agzalarynyň iş ukyplaryny öwretmek bilen çäklenmän, köplenç açyk howada çäreleri hem guraýar.Sowuk gyşdan soň bahar gaýdyp geldi.Töleg üçin ...
  Koprak oka
 • Müşderi Ilki bilen Kärhananyň bahasyny dörediň

  2007-nji ýylda hyjuw we döredijilik bilen doldurylan birnäçe adam, Yiwu halkara söwda şäherindäki otagyň ýarysyna eýe bolup, boşlugy başga dükan bilen paýlaşdy.Soň bolsa işe başladylar, zehin ýygnadylar we bilelikde işlediler.Işini apparatdan başladylar ...
  Koprak oka
 • Suwa düşürilende haýsy jikme-jikliklere üns bermeli?

  Çeňňek satyn alanyňyzda näme bilen gyzyklanýarsyňyz?Material, stil, ululyk.Adatça her kim diňe şu nokatlar barada alada edýär.Stillöne henizem hemmeleriň äsgermezlik eden, köp problema döredýän käbir möhüm nokatlary bar ...
  Koprak oka